Firma z tradycją

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest częścią Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA. Troszczymy się o ochronę ubezpieczeniową Polaków już od ponad 200 lat. Tradycje PZU sięgają 1803 roku. To wówczas powstało pierwsze w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe. W latach 1927-1952 firma działała jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, aby w latach 1952-1990 przekształcić się w Państwowy Zakład Ubezpieczeń, a następnie w Powszechny Zakład Ubezpieczeń. W XXI wieku PZU, otwierając się na oczekiwania nowoczesnego społeczeństwa, powraca do korzeni – ponownie oferuje Polakom możliwość skorzystania z ubezpieczeń wzajemnych.

Nowoczesność oparta o solidne wzorce

Idea ubezpieczeń wzajemnych ma długą historię. W Polsce pojawiła się w XVIII wieku. W 1784 roku utworzono Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu, który koncentrował się na ochronie mienia ruchomego przed ogniem. Na przestrzeni kolejnych 150 lat, pomimo zawiłych losów naszego kraju, rynek ubezpieczeń wzajemnych dynamicznie się rozwijał. W czasach II RP aż 65% towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce działało w oparciu o ideę wzajemności.

TUW-y to ubezpieczenia przyszłości

Czasy komunizmu zabiły ideę wzajemności – nie tylko na rynku ubezpieczeń. Wszystkie firmy, które dzisiaj nazwalibyśmy komercyjnymi, zostały przejęte przez państwo. Dopiero po przemianach ustrojowych lat 90-tych zaczęliśmy poszukiwać drogi powrotu do chlubnej przeszłości – do rynku opartego na wartościach wspólnotowych. Tak odrodziły się TUW-y. Większość z nich działa głównie w dziale II ubezpieczeń, choć istnieją także towarzystwa oferujące ubezpieczenia na życie. Grupa PZU również powróciła do swoich korzeni, przywracając do życia TUW PZUW. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na ubezpieczenia wzajemne. Dlatego przygotowaliśmy z pełną ofertą produktową działu II. Jest dostępna zarówno dla obecnych, jak i przyszłych Członków TUW PZUW i oparta na partnerskich zasadach oraz niezawodnych źródłach ochrony ubezpieczeniowej.

Elastyczne produkty

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych prowadzi działalność ubezpieczeniową w dziale II tj. w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych. Stworzyliśmy elastyczny program ubezpieczeniowy – szyty na miarę oraz optymalizujący koszty i zakres ochrony. Pełna transparentność kosztowa ubezpieczeń i atrakcyjna wysokość składek ubezpieczeniowych to dodatkowe atuty, które przekonują do współpracy z nami coraz szersze grono osób prywatnych, jak i wiele przedsiębiorstw.

Związki Wzajemności Członkowskiej

Związek Wzajemności Członkowskiej stanowi rodzaj jednostki organizacyjnej w ramach TUW PZUW. Celem jego powołania jest optymalne pokrycie specyficznego rodzaju ryzyka i uzyskanie niższych kosztów jego finansowania. Przyporządkowanie nowego Członka TUW PZUW do odpowiedniego Związku następuje na podstawie indywidualnych kryteriów kwalifikacji i jest w pełni dostosowane do specyfiki jego działalności oraz potrzeb. W celu przystąpienia do dedykowanego Związku Wzajemności Członkowskiej wystarczy złożyć oświadczenie. Wszyscy członkowie w ramach jednego Związku zyskują optymalne warunki ubezpieczenia – TUW PZUW może stosować taryfy stawkowe ustalone dla Związku. W jego ramach funkcjonuje także system zwrotów i dopłat, których wysokość jest uzależniona od uzyskanego wyniku finansowego.

Efektywne zarządzanie ryzykiem

Umowy ubezpieczenia na zasadzie wzajemności dają ubezpieczonym możliwość skuteczniejszego zarządzania ryzykiem. Przejrzyste zasady współpracy oraz współodpowiedzialność za wysokość wypłacanych odszkodowań oraz wpłacanych składek motywują Członków Związków do minimalizacji szkód i czynników ryzyka. Ich czynny udział w poprawie ryzyka wnosi nową jakość na rynek ubezpieczeń.

Rafał Kiliński – Prezes Zarządu

Rafał Kiliński – Prezes Zarządu TUW PZUWKarierę zawodową w sektorze finansowym rozpoczął krótkim epizodem z bankowością pracując w Pierwszym Polsko Amerykańskim Banku (późniejszy FORTIS). Później przez kilka lat pracował w Warcie O/Gdynia w Wydziale Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych jako senior underwriter. Odpowiadając na propozycję MARSH – utworzył z sukcesem w Gdańsku Oddział tejże międzynarodowej firmy brokerskiej, którym kierował kolejne 4 lata równolegle odpowiadając jako szef Praktyki Marine&Aviation za plasowanie tego rodzaju ryzyk w obszarze CEE Marsh’a. Ukończył kilka kursów branżowych na Rynku Londyńskim – w tym Maritime Law and Marine Insurance Claims Course” by RICHARDS HOGG LINDLEY Ltd. , Aviation Insurance Course (iro Insurance & Claims), Marine Insurance Course (iro Insurance & Claims), SOCA (Selling Our Competitive Adventage) Training for Marsh management, a także SCARF (Strategic Consulting Advanced Risks Finance) Training w Budapeszcie. Od utworzenia Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A. uczestnik reform tego obszaru, początkowo w skali regionu jako Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego w gdańskim Oddziale Okręgowym PZU SA, a od września 2008 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego w Centrali PZU SA. Autor koncepcji reorganizacji Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU SA, która zakończyła się z sukcesem z końcem 2011 r. W PZU był Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Korporacyjnych oraz Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Strategicznych przechodząc następnie, w związku z realizowanym projektem budowy TUW, na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. TUW. Od roku akademickiego 2008/2009, przez cztery kolejne lata, wykładowca Akademii Koźmińskiego w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Współpraca edukacyjna również (wykładowca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Aneta Zawistowska – Członek Zarządu

Aneta Zawistowska – Członek Zarządu TUW PZUW Aneta Zawistowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studium Ubezpieczeń SGH w Warszawie oraz Studia Master of Bussines Administration (MBA) w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów – Uniwersytet Gdański. Z rynkiem ubezpieczeniowym związana od kilkunastu lat. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w TUiR Warta SA w Biurze Obsługi Podmiotów Gospodarczych. Od 2000 roku związana z PZU SA, gdzie na początku m.in. odpowiadała za ofertę produktową z zakresu ubezpieczeń majątkowych dla podmiotów gospodarczych. W latach 2006 – 2014 zarządzała obszarem sprzedaży i underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych PZU (flotowych i leasingowych). Do 2017 piastowała stanowisko Dyrektora ds. Klientów Strategicznych PZU SA, gdzie oprócz zarządzania sprzedażą ubezpieczeń „leasingowych” odpowiadała za sprzedaż i rentowność ubezpieczeń kluczowych klientów dla Grupy PZU. Zakres odpowiedzialności w TUW PZUW obejmuje obszar sprzedaży ubezpieczeń, underwritingu i oceny ryzyka, reasekurację oraz obsługę szkód i świadczeń.

Jakub Papuga – Członek Zarządu

Jakub Papuga jest absolwentem Wydziału Matematyki Stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kształcił się również w The European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES) na Universite Libre de Bruxelles w Belgii. Z sektorem finansowym związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Zaczynał w sektorze bankowym, najpierw w nadzorze bankowym, a później w banku komercyjnym. Brał udział we wdrożeniu Bazylei II i zajmował się oceną modeli ryzyka kredytowego. Od grudnia 2011 roku związany z Grupą PZU SA, gdzie od początku zajmował się tematyką zarządzania ryzykiem. Brał udział we wdrożeniu Solvency II, a później odpowiadał, w ramach Biura Ryzyka PZU SA, za współpracę ze spółkami ubezpieczeniowymi i bankowymi w Grupie PZU. Od dnia 1 lutego 2018 roku Członek Zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Paweł Stopczyński – Członek Zarządu

Paweł Stopczyński – Członek Zarządu TUW PZUW Paweł Stopczyński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską uzyskując tytuł radcy prawnego. Z Grupą PZU związany jest od 2016 r. Do czerwca 2018 roku zajmował stanowisko Dyrektora Biura Nadzoru Korporacyjnego w Grupie PZU. W tym czasie opracował nowy model nadzoru właścicielskiego oraz nowy standard współpracy pomiędzy podmiotami Grupy PZU. Odpowiadał także za koordynację prac związanych z wdrożeniem polityk regulujących zasady zarządzania poszczególnymi obszarami działalności Grupy. Doświadczenie zawodowe zdobył w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie był odpowiedzialny za zadania związane z nadzorem właścicielskim oraz realizację projektów konsolidacji i przekształceń organizacyjnych podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Od 2001 roku pełni funkcję członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie 2016 – czerwiec 2018 był członkiem rady nadzorczej TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Renata Neidrowska – Członek Zarządu

Renata Neidrowska – Członek Zarządu TUW PZUWAbsolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Affiliate of The Association of Chartered Certified Accountants.

Karierę zawodową rozpoczęła pracując dla Deloitte & Touche Audit Services a kontynuowała zdobywanie doświadczenia zawodowego jako dyrektor finansowy i główny księgowy w grupach ubezpieczeniowych i bankowych.

Pracowała m.in. dla takich grup ubezpieczeniowych jak RSA ( TunŻ Royal PBK) oraz Prudential. W strukturze grupy LaSer/BNP Paribas Bank odpowiadała jako dyrektor finansowy/członek zarządu za LaSer Consumer Finance Polska.

Tomasz Karusewicz – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

  • Małgorzata Sadurska – przewodnicząca
  • Leon Gelberg – członek
  • Paweł Kowalewski – członek
  • Katarzyna Łubkowska – członek
  • Janusz Meder – członek
  • Sławomir Niemierka – członek
  • Wojciech Pawlak – członek
  • Robert Pusz – członek
  • Marcin Wierzchowski – członek
  • Tomasz Zbróg – członek

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Towarzystwa, deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej „Zasadami Ładu”, w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. Zarząd PZU SA oraz Rada Nadzorcza PZU SA potwierdziły swoją deklaracje podejmując stosowne uchwały. Zgodnie z treścią Zasad Ładu, Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego oraz organu nadzorującego Towarzystwa.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych respektując obowiązujące regulacje prawne wyraża wolę stosowania Zasad Ładu, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasady „comply or explain”, wynikających z treści Zasad Ładu. Poniżej zaprezentowane zostały informację o poszczególnych zasadach, których stosowanie będzie częściowe oraz od których stosowania Towarzystwo odstąpiło. Zaprezentowane stanowisko będzie aktualizowane w zależności od podjętych decyzji dotyczących sposobu realizacji poszczególnych Zasad Ładu.

Back To Top