Ubezpieczenia OC dla władz spółek (D&O)

Na menedżerach, którzy często zarządzają mieniem o wielomilionowej wartości i podejmują decyzje o niebagatelnych finansowych konsekwencjach, ciąży szczególna odpowiedzialność. Odpowiadają za szkody wyrządzone spółce i osobom trzecim, np. wskutek swoich błędnych decyzji. Konsekwencją mogą być olbrzymie koszty związane z ewentualnymi roszczeniami.

Od tego ryzyka chronią oferowane przez nas ubezpieczenia OC dla władz spółek (ang.  Directors & Officers – D&O). Ubezpieczającym jest spółka, a ubezpieczonymi – członkowie zarządów i rad nadzorczych, prokurenci i inne osoby pełniące funkcje zarządcze.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej

Obejmuje odpowiedzialność cywilną za straty wyrządzone w związku z pełnieniem obowiązków przez członków władz spółki. Daje im większą swobodę w podejmowaniu decyzji  biznesowych.

Straty mogą wynikać ze zgłaszanych wobec spółki lub członków władz roszczeń i nałożonych kar administracyjnych lub cywilnych. Polisa zabezpiecza majątek spółki i chroni prywatny majątek członków jej władz. Daje także zabezpieczenie w przypadku konieczności wypłaty przez członka władz odszkodowania dla spółki lub osób trzecich oraz poniesienia kosztów obrony, w tym postępowania sądowego czy powołania biegłego eksperta.

Zakres ubezpieczenia dostosowujemy do potrzeb i charakteru prowadzonej przez spółkę działalności.

Do pobrania:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego

Jest szczególnym rodzajem ubezpieczenia D&O, dostosowanym do specyfiki działalności szpitali i innych podmiotów leczniczych. Zapewnia członkom ich władz kompleksową ochronę przed skutkami błędów w zarządzaniu, jak:

  • niewykonanie czy nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ,
  • naruszenie zasad rachunkowości,
  • naruszenie dyscypliny finansów publicznych – w przypadku placówek z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu,
  • doprowadzenie do zaległości w płatności składek na ZUS,
  • naruszenie praw pracowniczych.

Do pobrania:

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.