Zgłaszam szkodę

W przypadku szkód i roszczeń prosimy o kontakt:

801 159 159, 22 58 25 777 wew. 2

Pomoc assistance:

22 58 25 777 wew. 1

Przy zgłaszania szkód komunikacyjnych niezbędne są:

  • Oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia albo informacja policji
  • Prawo jazdy kierowcy, w przypadku szkody, gdy pojazd był w ruchu
  • Dokument potwierdzający tożsamość właściciela pojazdu
  • Dowód rejestracyjny pojazdu
  • W przypadku kradzieży pojazdu – potwierdzenie jej zgłoszenia na policję, karta pojazdu oraz wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu
  • W przypadku szkody osobowej – dokumentacja medyczna dotycząca leczenia po wypadku

Zmianę właściciela ubezpieczonego pojazdu prosimy zgłaszać pod adres mailowy:

 komunikacja@tuwpzuw.pl

wraz z dokumentem potwierdzającym jego kupno albo sprzedaż, datą i danymi stron transakcji.

Informacja o roszczeniu z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 12 października 2001 roku: „odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”. Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu w związku ze szkodą w tym pojeździe. Każde zgłoszone przez poszkodowanego roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej jest rozpatrywane indywidualnie.

Celem roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu jest ustalenie ewentualnej straty za szkodę w pojeździe i jej wysokości, tak aby odszkodowanie jak najpełniej rekompensowało uszczerbek majątkowy powstały w związku ze szkodą w pojeździe. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnienia się m.in. rozmiar i rodzaj uszkodzeń pojazdu, jego stan techniczny przez wypadkiem oraz jakość wykonanej naprawy pojazdu.

Należy jednocześnie wziąć pod uwagę, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11) w przypadku, gdy naprawa powypadkowa pojazdu prowadziłaby do wzrostu wartości rynkowej pojazdu, odszkodowanie obejmujące celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Do pobrania:

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.