Ład korporacyjny

Na nas można polegać. To fundamentalna zasada, której podporządkowujemy swoje działania w odniesieniu do naszych członków, klientów, kontrahentów, pracowników i innych instrumentariuszy. Oznacza bezpieczeństwo i przejrzystość, odpowiedzialność, przewidywalność i stabilność. Obejmuje standardy wyznaczane przez organy nadzoru rynku finansowego, jak też dobre praktyki Grupy PZU.
 

Zasady ładu korporacyjnego

Zarząd i Rada Nadzorcza TUW PZUW, kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Towarzystwa, deklarują wolę stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, w najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem wynikającej z nich zasady proporcjonalności i zasady „comply or explain”.

Zgodnie z wytycznymi „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przedstawiamy również informację o zasadach, których stosowanie będzie częściowe bądź od których stosowania Towarzystwo odstąpiło:

Polityka praw człowieka

Grupa PZU, do której należymy, stawia jako fundamentalną wartość współczesnego społeczeństwa poszanowanie praw i godności człowieka. Przestrzega ich, kierując się krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi zasadami postępowania dotyczącymi ochrony praw człowieka. Grupa PZU prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami poszanowania różnorodności. Dba o niedyskryminujący dostęp do swoich usług i produktów oraz w sposób transparentny i uczciwy buduje relacje biznesowe.

Polityka środowiskowa

Grupa PZU, do której należymy,  jest świadoma zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych i zdaje sobie sprawę z potrzeby transformacji energetyczno–klimatycznej w Polsce. Dlatego prowadzi działalność biznesową w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska. Odpowiadając na oczekiwania rynku i interesariuszy, podejmuje działania na rzecz minimalizowania swojego śladu środowiskowego.

Dobre praktyki

Pomagamy klientom dbać o ich przyszłość – to misja Grupy PZU, do której należymy. Jej podstawą jest zaufanie i zobowiązanie, że klient otrzyma w trudnej sytuacji naszą pomoc. Wartości, którymi się kierujemy, wyznacza kodeks:

Kodeks Postępowania i Dobrych Praktyk ESG Dostawców Grupy PZU

Wyznaczamy najwyższe standardy sobie, wymagamy ich respektowania od innych. Odpowiedzialność, transparentność, stabilność, uczciwość – to najważniejsze zasady, którymi kierujemy się w biznesie. Przestrzegamy ich w relacjach z naszymi dostawcami i oczekujemy, że będą podzielać te same wartości określone w naszym Kodeksie. To jedno z kryteriów podjęcia z nimi współpracy.

Polityka informacyjna

Dbamy o najwyższe standardy i efektywność komunikacji z uczestnikami rynku finansowego oraz naszymi członkami i klientami. Podstawą jest zapewnienie prawdziwych, rzetelnych i kompletnych informacji dotyczących naszej bieżącej działalności, a także oferowanych przez nas produktów i obsługi posprzedażowej.

Te zasady określa:

Udostępnianie danych dotyczących szkód i świadczeń związanych z ryzykami klimatycznymi

Na podstawie Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r.* TUW PZUW rozpatrzy wnioski organów administracji publicznej o udostępnianie danych z działalności ubezpieczeniowej dotyczące szkód i świadczeń związanych z ryzykami klimatycznymi zgodnie ze wskazaniami Taksonomii. Wnioski będą uwzględniane w zakresie, w jakim udostępnione dane będą mogły być przydatne organom dla osiągnięcia celów lepszej adaptacji do zmian klimatu przez społeczeństwo w regionie, kraju lub na poziomie międzynarodowym. Zakres bezpłatnie udostępnionych danych będzie ograniczony przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym podlega TUW PZUW. W szczególności, gdy zidentyfikujemy ryzyko naruszenia tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy ubezpieczeniowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony praw w zakresie danych osobowych, przekażemy dane zagregowane na wyższym poziomie.

*Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.
 

Ochrona danych osobowych

Do naszych priorytetów należy ochrona danych osobowych naszych członków, klientów i partnerów biznesowych. Nad ich bezpieczeństwem czuwa powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy. Kierujemy się najlepszymi praktykami rynkowymi i zachowujemy najwyższe standardy.

Chronimy dane osobowe w sposób przejrzysty – zasady ich przetwarzania za pośrednictwem naszej strony internetowej określają publikowane przez nas:

Inspektor Ochrony Danych

Monika Biełasiewicz-Fuszara

IOD@tuwpzuw.pl

 

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.