Ubezpieczenia
wzajemne
TUW PZUW

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji  kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia.

TUW jest drugą obok spółki akcyjnej dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW są jednocześnie jego „właścicielami”.

Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF.

ochrona ubezpieczeniowa dla członków w oparciu o zasadę wzajemności oraz połączenie praw i obowiązków członkowskich

możliwość tworzenia związków wzajemności członkowskiej zrzeszających szpitale o zbliżonym charakterze i specyfice działania

możliwość zmniejszenia lub nawet zwrotu składek, jeżeli wynik ubezpieczeniowy związku jest dodatni

motywacja do lepszego zarządzania ryzykiem i zmniejszania szkodowości