Ubezpieczenia OC

Odpowiedzialność za wyrządzone szkody to prawny obowiązek. Podmioty gospodarcze, w tym placówki medyczne, a także samorządy i inne instytucje ponoszą odpowiedzialność zarówno za swoje działania, jak i działania swoich pracowników. Gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia, konieczne jest naprawienie wyrządzonej szkody poprzez wypłatę poszkodowanym odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Od ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną chronią oferowane przez nas w szerokim zakresie ubezpieczenia OC. Są dostosowane do specyfiki działalności ubezpieczonych. Działamy elastycznie, tworząc rozwiązania adekwatne do ich oczekiwań i potrzeb. Dlatego zainteresowanych prosimy o kontakt, aby uzgodnić i przygotować odpowiadającą im ofertę.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności

Nie tylko chroni firmę, lecz także zwiększa jej wiarygodność na rynku, gwarantując klientom i kontrahentom wyższy poziom bezpieczeństwa. Obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego i podwykonawców, jeśli ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za ich działania jak za działania własne. Ubezpieczenie powstało z myślą o przedsiębiorcach, ale dostosowujemy je także do potrzeb podmiotów, które nie prowadzą działalności biznesowej, np. samorządów i instytucji publicznych.

Do pobrania:

Ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego

Chroni szpitale, przychodnie i pozostałe podmioty lecznicze w przypadku roszczeń pacjentów związanych z błędami w sztuce lekarskiej i innymi niepożądanymi zdarzeniami. Zgodnie z prawem jest obowiązkowe.

Suma gwarancyjna, a więc maksymalna kwota wypłacana przez ubezpieczyciela w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku szpitali nie przekracza 100 tys. euro w przypadku jednego zdarzenia i 500 tys. euro w przypadku wszystkich zdarzeń. Dla przychodni, uzdrowisk czy instytutów badawczych jest jeszcze niższa – szczegóły określa rozporządzenie Ministra Finansów. Wobec rosnącej liczby i wartości zgłaszanych roszczeń ta suma może być niewystarczająca.

Dlatego proponujemy jej zwiększenie poprzez zawarcie dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia OC. Aby ograniczyć koszty polis, wprowadziliśmy prekursorskie na rynku ubezpieczenia parasolowe, które obejmują grupy szpitali, a nie pojedyncze podmioty. Wykupując wspólnie dodatkowe ubezpieczenie szpitale zyskują większą ochronę za niższą cenę.

Do pobrania:

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów przeprowadzających eksperyment medyczny

Zabezpiecza przed ryzykiem związanym z wyrządzaniem szkód uczestnikom eksperymentu medycznego lub osobom, których skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć.

Do pobrania

Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku

Jest przeznaczone dla podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Chodzi m.in. o podmioty prowadzące działalność powodującą szkodę w środowisku lub ryzyko takiej szkody.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

  • odpowiedzialność za szkody w środowisku, w tym w gruntach, bez względu na to, czyją są własnością,
  • odpowiedzialność za szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych,
  • koszty działań podejmowanych w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji,
  • koszty działań podejmowanych, aby zapobiec szkodzie w środowisku lub zmniejszyć jej rozmiary,
  • odpowiedzialność cywilną za zgłoszone, tytułem regresu, koszty działań zapobiegawczych i naprawczych, poniesione i zgłoszone ubezpieczonemu przez osoby trzecie.

Produkt uwzględnia czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) w aspektach przeciwdziałania zmianom klimatu i redukowania gazów cieplarnianych.

Do pobrania

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.