Oferta ubezpieczeń dla instytucji kościelnych w TUW PZUW

TUW PZUW zapewnia stabilną ochronę ubezpieczeniową opartą na zasadzie wzajemności, partnerskie warunki współpracy oraz warunki ubezpieczenia dostosowane do specyfiki działalności instytucji kościelnych. Dla członków z sektora podmiotów kościelnych powołany został Związek Wzajemności Członkowskiej św. Antoni.

Program ubezpieczeniowy dedykowany jest dla diecezji, zakonów, stowarzyszeń, fundacji, placówek opiekuńczych i wychowawczych oraz kościelnych instytucji charytatywnych.

Oferta obejmuje w szerokim zakresie:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu,
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym OC w życiu prywatnym,
 • oraz opcjonalnie – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Instytucja przystępująca do ZWC św. Antoni otrzymuje:

 • optymalne i jednolite warunki ubezpieczenia dla wszystkich Członków Związku,
 • atrakcyjne składki,
 • racjonalne zarządzanie ryzykiem i rzeczywisty wpływ na warunki ochrony ubezpieczeniowej,
 • możliwość wprowadzenia mechanizmów kontroli poziomu szkodowości oraz działania prewencyjne,
 • zastosowanie systemu zwrotów lub dopłat składek w zależności od uzyskanego wyniku technicznego związku,
 • elastyczny i efektywny proces likwidacji szkód.

Zakres oferty

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych – przedmiotem ubezpieczenia jest mienie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością, stanowiące własność ubezpieczonego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia bezpośrednio wskutek pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego i wielu innych ryzyk. Zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o ryzyko wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu – zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu. Ubezpieczenie pokrywa również koszty naprawy zabezpieczeń, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dokonania lub usiłowania kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia – zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) przedmiotów ubezpieczenia, którymi są m.in.: szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, neony, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, w szczególności za szkody powstałe w związku z organizacją i prowadzeniem wszelkich uroczystości lub obrzędów związanych z wykonywaniem kultu religijnego a także szkody powstałe w związku z posiadaniem oraz zarządzaniem ubezpieczonym mieniem w tym kościołami i cmentarzami. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym osób duchownych i konsekrowanych.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadku ubezpieczeniowego lub sam fakt wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby duchowne w tym księża diecezjalni, członkowie wspólnot zakonnych męskich i żeńskich a także osoby świeckie wykonujące prace na rzecz Kościoła.

Zapraszamy do kontaktu:
Ewa Macińska – tel.: 785 878 323, ewa.macinska@tuwpzuw.pl
Roman Mitoraj – tel.: 517 920 632, roman.mitoraj@tuwpzuw.pl

Ubezpieczenie Opieka Medyczna
TUW PZUW oferuje członkom ZWC św. Antoni możliwość skorzystania z prywatnej opieki zdrowotnej w formie ubezpieczenia TUW PZUW Opieka Medyczna. Oferta obejmuje dostęp do lekarza pierwszego kontaktu (wizyta w ciągu 2 dni roboczych), lekarzy ponad 30 specjalizacji (wizyta w ciągu 5 dni roboczych), badań diagnostycznych, wizyt domowych, szczepień, rehabilitacji i stomatologii. Usługi medyczne realizowane są w ponad 2 200 placówkach leczniczych, w blisko 600 miastach w Polsce oraz w formie rozmowy telefonicznej lub wideo-czatu z lekarzem (telekonsultacje).

Ubezpieczenie Medycyna Pracy
Ubezpieczenie zapewnia szeroki i kompleksowy zakres badań dla zakonników i pracowników świadczących pracę na rzecz instytucji kościelnych. Obejmuje pokrycie kosztów świadczeń medycyny pracy we wskazanych przez TUW PZUW placówkach medycznych, które standardowo ponoszone są przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Back To Top