Rekordowe wyniki TUW PZUW za 2017 r.

  • niemalże 3 – krotny wzrost przypisu składki rok do roku, do poziomu 384 mln zł;
  • 2,3 mln zł nadwyżki finansowej w 2017 r.;
  • awans na 3 miejsce wśród wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działających w Polsce;
  • w planach ekspansja na rynku ubezpieczeń dla jednostek samorządowych, będących czwartym filarem strategii TUW PZUW.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) podsumowało drugi pełny rok obrotowy swojej działalności. W 2017 r. ta jedna z „najmłodszych” firm Grupy PZU wypracowała 384 mln zł przypisu składki (w porównaniu ze 137 mln zł w 2016 r.) oraz 2,3 mln tzw. nadwyżki finansowej (forma prawna Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych nie operuje pojęciem zysku netto), w porównaniu z zaledwie 14 tys. zł rok wcześniej. W tym czasie Towarzystwo zawarło 15 tys. polis ubezpieczeniowych i awansowało z 5. na 3. miejsce wśród działających w Polsce TUW-ów.

W zależności od punktu widzenia możemy stwierdzić że to „już drugi” rok obecności TUW PZUW na rynku, albo „dopiero drugi”. Przez pryzmat wyników finansowych z dużą dozą satysfakcji mogę stwierdzić, że przed dwoma laty tylko najwięksi optymiści mogliby uwierzyć, że mały – jak na realia Grupy PZU – ubezpieczeniowy start-up jakim wciąż jesteśmy, tak szybko zadomowi się na ubezpieczeniowym rynku w Polsce. Z dumą chciałbym stwierdzić, że po zaledwie 26 miesiącach od uzyskania licencji KNF na działalność TUW PZUW na rynku zamykamy rok 2017 niemal 3-krotnym wzrostem przypisu składki i pokaźną nadwyżką finansową, którą przeznaczymy na poczet kapitału zapasowego – mówi Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

Wyniki biznesowe

W 2017 r. TUW PZUW zawarło ponad 15 tys. polis ubezpieczeniowych oraz pozyskało przypis składki w wysokości 384 mln zł. Daje to firmie – wg danych na koniec 2017 r. – 3 miejsce na rynku wśród wszystkich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działających w Polsce. Oznacza to awans o 2 pozycje z miejsca 5 w 2016 r. W ciągu roku PZUW zwiększył udział w rynku rodzimych TUW-ów z 8% do 17%. W poczet Członków TUW PZUW weszły 182 podmioty, dla których utworzono 36 Związków Wzajemności Członkowskiej. Porównując wynik sprzedażowy ze 137 mln zł przypisu składki w 2016 r. widać, że firma startując w styczniu 2017 r., z nie małej już przecież bazy – wzrosła w ciągu roku niemal 3-krotnie, bo aż o 280%. Udało się nam również wypracować znaczącą nadwyżkę finansową w wysokości 2,3 mln zł, w porównaniu z 14 tys. zł rok wcześniej. Nadwyżka zostanie zaliczona na poczet kapitału zapasowego.

Do zalet TUW PZUW jako ubezpieczyciela oraz przewag formy prawnej naszej działalności, jaką jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, przez minione dwa lata z sukcesem przekonaliśmy już setki Klientów. W poczet członków PZUW przystąpiło wg stanu na koniec 2017 r. blisko 200 podmiotów. Zgodnie z założeniami strategii, w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: największych klientach korporacyjnych, podmiotach szpitalnych oraz programach typu affinity. W końcówce 2017 r. z sukcesem zainicjowaliśmy też działalność w kolejnym, czwartym filarze naszej strategii jakim są jednostki samorządu terytorialnego – dodaje prezes Rafał Kiliński.

4 filary strategii

W obszarze współpracy ze strategicznymi klientami korporacyjnymi, w tym spółkami Skarbu Państwa, TUW PZUW wypracował niemal 300 mln zł przypisu składki. Wg stanu na koniec 2017 r. firma miała w portfelu 112 takich podmiotów. W tym filarze działalności udało się jej namówić do współpracy m.in. Jastrzębskie Zakłady Remontowe, które są pierwszym naszym zakładem produkcyjnym ubezpieczonym w formule pełnej wzajemności, a więc z wyłączeniem moratorium na dopłaty i zwroty składki. Dowodzi to coraz lepszego oswajania się Klientów z modelem biznesowym TUW PZUW.

W ramach programów typu affinity TUW PZUW również znacząco rozszerzył współpracę z Klientami. Na koniec 2017 roku Towarzystwo obsługiwało aż 1,2 mln ryzyk, a łączny przypis składki z tego segmentu działalności wyniósł blisko 47 mln zł.

Na rynku ubezpieczeń szpitalnych i medycznych liczba partnerów firmy wzrosła o 62, dla których zawiązano 12 Związków Wzajemności Członkowskiej. W filarze medycznym firma obsługiwała na koniec 2017 r. łącznie 87 podmiotów zarówno będących członkami TUW PZUW jak i zawierających polisy w ramach przetargów. W tym obszarze nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, bowiem do końca lutego 2018 r. TUW PZUW pozyskał już 12 nowych Członków. Przypis składki tego obszaru wyniósł w 2017 r. ponad 26,7 mln zł.

W grudniu 2017 r. TUW PZUW zainaugurował też działalność w czwartym filarze strategii firmy jakim jest ubezpieczenie jednostek samorządu terytorialnego.

W naszej opinii system pełnej wzajemności członkowskiej świetnie się sprawdza, zwłaszcza w tym segmencie rynku. Rok „laboratorium” – czyli współpracy z kilkoma mniejszymi gminami – był dla nas czasem zdobywania doświadczeń. Okres ten przypieczętowaliśmy w grudniu 2017 r. ubezpieczeniem miasta Łodzi. Kontrakt ten cieszy szczególnie. Po pierwsze, ze względu na niebagatelną skalę, a po drugie dlatego, że Łódź to nasz pierwszy klient, który przystąpił do PZUW w pełnym wymiarze wzajemności członkowskiej – z możliwością aktywacji mechanizmu dopłat i zwrotów składki. Jestem pewien, że dla samorządów wzajemność jest bardzo wdzięcznym systemem. Na obsługę ubezpieczeniową tak skomplikowanych i pracochłonnych – ze względu choćby na częstotliwość drobnych zdarzeń szkodowych – możemy sobie pozwolić dzięki temu, że stoi za nami siła skali, kapitałów i jakości serwisu Grupy PZU. Obecnie TUW PZUW prowadzi rozmowy z kilkoma kolejnymi, dużymi samorządami. A im większa będzie skala naszego działania i im lepsza dywersyfikacja ryzyk w tym obszarze, tym lepsze będziemy mieć warunki dla naszych członków – mówi Rafał Kiliński, prezes TUW PZUW.

Podsumowanie i plany na przyszłość

Podsumowując dokonania TUW PZUW w 2017 r. należy stwierdzić, że firma ma za sobą udany i owocny w liczne sukcesy biznesowe rok. W 2018 r. PZUW chce kontynuować organiczny i dynamiczny rozwój w naszych tradycyjnych segmentach działalności, jakimi są największe przedsiębiorstwa i korporacje, w tym spółki Skarbu Państwa oraz podmioty szpitalne i programy affinity. W sposób szczególny i ze zdwojoną energią firma chce też skupić się na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Mamy nadzieję, że nasz kontrakt z miastem Łódź będzie dobrym początkiem współpracy z największymi samorządami w Polsce. W 2018 r. pracować będziemy też nad rozwojem naszej oferty produktowej, czego przykładem mogą być choćby ubezpieczenia D&O dla Kadry Menadżerskiej z branży szpitalnej. Niezwykłe tempo rozwoju i pozytywne trendy wzrostowe chcemy kontynuować także w roku 2018 i kolejnych, udowodniając, że w modelu wzajemności członkowskiej drzemie na polskim rynku jeszcze wiele niewykorzystanej mocy i okazji do profesjonalnej współpracy – konkluduje prezes Rafał Kiliński.

O TUW PZUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej PZU na coraz szersze zainteresowanie ubezpieczeniami wzajemnymi, które dają możliwość lepszego zarządzania ryzykiem, optymalizacji kosztów kontraktów oraz czasu zawierania umów ubezpieczenia dla podmiotów korporacyjnych, szpitali oraz jednostek samorządowych.

Jako TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nawiązujemy do korzeni nowożytnej działalności ubezpieczeniowej. Idea wzajemności leży u podstaw ubezpieczeń i nie była ona obca również na terytorium Polski. Pierwsze umowy oparte na zasadzie wzajemności pojawiły się już w XVIII w. TUW PZUW kontynuuje te tradycje, wracając do źródeł ochrony ubezpieczeniowej na polskim rynku. Ubezpieczenia wzajemne umożliwiają lepsze zarządzanie ryzykiem, optymalizację kosztów kontraktów oraz skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą obok spółki akcyjnej dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Członkowie TUW są jednocześnie jego „właścicielami”. Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie przez TUW PZUW pełnemu nadzorowi KNF.

Back To Top