Oferta ubezpieczeń Directors & Officers w TUW PZUW

Na kadrze zarządzającej spółek z o.o., akcyjnych czy spółdzielni ciąży odpowiedzialność cywilna za ewentualne szkody wyrządzone przez te osoby na rzecz spółki bądź osób trzecich. Wysokość odszkodowania z tytułu ewentualnych roszczeń może być bardzo duża. Dlatego standardową praktyką jest wykupowanie przez spółkę ubezpieczenia D&O. Jest to ubezpieczenie OC przeznaczone dla:

  • członków zarządów,
  • członków rad nadzorczych,
  • prokurentów spółek kapitałowych

podmiotów o różnym statusie prawnym. Ubezpieczającym podmiotem jest sama spółka, zaś ubezpieczonymi – członkowie jej władz.

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki kapitałowej obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność cywilną obecnych i przyszłych członków władz za szkody wyrządzone w ramach wykonywania powierzonych obowiązków. Zakres ten może również zostać rozszerzony – zgodnie ze specyfiką działalności konkretnego podmiotu oraz zapotrzebowaniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki kapitałowej – pełna ochrona

Ubezpieczenia D&O pozwalają zabezpieczyć się spółce m.in. na wypadek:

  • konieczności wypłaty odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody spółce lub osobom trzecim przez członka zarządu,
  • kosztów dodatkowych związanych z oceną wielkości i charakteru szkody (np. w związku z koniecznością powołania biegłego eksperta),
  • konieczności poniesienia kosztów ochrony sądowej w procesie związanym ze szkodą.

Dodatkowo zakres ubezpieczenia może objąć np. odpowiedzialność członka władz spółki za zobowiązania podatkowe, związane z karami administracyjnymi bądź roszczeniami, które zostały skierowane przez większościowych udziałowców.

Szczególny rodzaj ubezpieczenia D&O stanowi ubezpieczenie OC członków władz podmiotu leczniczego. Szpitale oraz inne placówki medyczne są wyjątkowo narażone na ryzyka z roszczeniami pacjentów czy kontrahentów. Podjęte przez dyrektora czy zarząd podmiotu leczniczego działania mogą mieć różnorodne konsekwencje – czasem trudne do przewidzenia. Dlatego warto się przed nimi zabezpieczyć kompleksowo i zatroszczyć się o to, aby warunki ubezpieczenia były ściśle dopasowane do specyfiki ryzyk.

Więcej informacji na temat warunków ubezpieczeń D&O oraz korzyści, jakie niosą za sobą ubezpieczenia wzajemne znajdą Państwo w dokumentacji załączonej powyżej.

Back To Top