Medycyna Pracy z TUW Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych

Ubezpieczenie Medycyna Pracy zapewnia szeroki i kompleksowy zakres badań dla pracowników świadczących pracę na rzecz firm, będących Członkami TUW PZUW.

Ubezpieczenie obejmuje pokrycie kosztów świadczeń medycyny pracy we wskazanych przez TUW PZUW placówkach medycznych, które standardowo ponoszone są przez pracodawcę na podstawie przepisów Kodeksu pracy, w zakresie:

  • przeprowadzania badań profilaktycznych dla pracowników;
  • sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników;
  • orzecznictwa lekarskiego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
  • wykonywania badań profilaktycznych do celów sanitarno-epidemiologicznych;
  • oceny możliwości wykonywania pracy z uwzględnieniem stanu zdrowia i zagrożenia występującego na określonym stanowisku pracy;
  • wydawania zaświadczeń i świadectw dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy o stanie zdrowia pracownika lub niezdolności do pracy;
  • wizytowania zakładu pracy przez lekarza medycyny pracy w celu sprawdzenia prawidłowego zabezpieczenia warunków zdrowotnych stanowisk pracy;
  • uczestniczenia lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy powołanej na terenie zakładu pracy w trybie i w przypadkach przewidzianych w Kodeksie pracy.
Back To Top