Oferta ubezpieczeń transportowych i morskich w TUW PZUW

Ubezpieczenia transportowe i morskie oferowane przez TUW PZUW dedykowane są przedsiębiorstwom z branży transportowej, logistycznej oraz handlowej, a także wszelkim innym podmiotom gospodarczym, które zajmują się przewozem ładunków. Należycie dobrana ochrona ubezpieczeniowa to zabezpieczenie przed skutkami ewentualnych szkód podczas całego procesu transportu ładunków, a dopasowane do specyficznych potrzeb warunki i zakres ubezpieczenia pozwolą zminimalizować ewentualne straty.

Ubezpieczenia transportowe oferowane dla Członków TUW PZUW

 • ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo) – przeznaczone dla firm, które ponoszą ryzyko szkody w czasie transportu ładunków drogą lądową, wodną lub lotniczą. Jego zakres może objąć uszkodzenia lub utratę ładunku w wyniku zdarzeń losowych, w tym katastrof naturalnych, wypadku środka transportu, kradzieży, a także szkody, do których doszło w trakcie załadunku i wyładunku;
 • kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych – przeznaczone dla podmiotów, którzy posiadają jachty dopuszczone do żeglugi śródlądowej. Ochrona może objąć uszkodzenia mienia, odpowiedzialność cywilną użytkownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz rzeczy osobiste członków załogi;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – przeznaczone dla firm wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym lub międzynarodowym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność przewoźnika za utratę lub uszkodzenie powierzonych mu towarów;
 • ubezpieczenie jednostek pływających w żegludze morskiej i śródlądowej – zabezpiecza ochrona dotyczy statku w zakresie szkód częściowych, straty całkowitej, a także odpowiedzialności cywilnej armatora statku za szkody spowodowane osobom trzecim, pasażerom  lub w przewożonych ładunkach;
 • ubezpieczenie członków załogi w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz rzeczy osobistych – obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załóg oraz rzeczy osobiste członków załogi jednostki pływającej, przeznaczone do użytku własnego oraz wykonywania zawodu;
 • ubezpieczenia platform wiertniczych i produkcyjnych w środowisku morskim i lądowym – ubezpieczenie chroni właścicieli lub operatorów platform wiertniczych i produkcyjnych oraz przebywających na nich pracowników. Obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, szkody związane z zanieczyszczeniem środowiska, zabezpieczeniem infrastruktury kopalni morskiej pod wodą;
 • ubezpieczenie stoczni w zakresie ryzyk morskich, dotyczy ubezpieczenia stoczni budujących i remontujących statki:
  • statek w budowie – ochrona ubezpieczeniowa dotyczy statku i stoczni   na całym etapie budowy oraz  na czas  prób morskich;
  • statek w remoncie tj. OC stoczni z tytułu wykonywania remontu – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w remontowanym statku, spowodowane przez pracowników stoczni podczas remontu.

Szczegółowy zakres każdego ubezpieczenia transportowego oraz morskiego jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Członków TUW PZUW i podlega negocjacjom. Ubezpieczenia ryzyk związanych z żeglugą, działalnością stoczni, właścicieli platform (offshore) oparte są na angielskich klauzulach instytutowych i klauzulach oferowanych przez rynek Lloyd’s.

Back To Top