Oferta ubezpieczeń OC w TUW PZUW

Odpowiedzialność za swoje czyny i ponoszenie za nie konsekwencji to zarówno obowiązek moralny, jak i prawny. Dlatego też podmioty gospodarcze, w tym placówki medyczne, biorą na siebie odpowiedzialność za swoje działania oraz działania swoich pracowników. Gdy dojdzie do niepożądanego zdarzenia, konieczne jest naprawienie wyrządzonej osobom trzecim szkody poprzez wypłatę stosownego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Od ryzyk związanych z odpowiedzialnością cywilną chronią ubezpieczenia OC oferowane Członkom TUW PZUW.

TUW PZUW zapewnia stabilną ochronę ubezpieczeniową opartą na zasadzie wzajemności, partnerskie warunki współpracy oraz zakres, a także warunki ubezpieczenia dostosowane do specyfiki Państwa działalności.

Szczególnie ważnym produktem w naszej ofercie jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. Z ochrony ubezpieczeniowej w TUW PZUW korzystają nie tylko szpitale, ale również mniejsze placówki medyczne z całej Polski. Tworząc Związki Wzajemności Członkowskiej, pomagamy nawiązać współpracę partnerom o podobnych profilach, co umożliwia im bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem oraz optymalizację kosztów ubezpieczenia. Zachęcamy do dołączenia do grona naszych Członków!

Ubezpieczenia OC – co oferujemy?

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w TUW PZUW są dostępne w szerokim zakresie. Aby uzyskać oczekiwaną ochronę dla Państwa działalności na konkurencyjnych warunkach, prosimy o kontakt. Zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami, z których korzystają Członkowie TUW PZUW.

  • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności

Wykupienie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności nie tylko chroni Państwa firmę, ale również zwiększa jej wiarygodność na rynku, a Państwa klientom i kontrahentom gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa. Warto rozważyć inwestycję w tego typu ochronę nie tylko wówczas, gdy prawo zobowiązuje do wykupienia ubezpieczenia OC, ale również gdy jest ono dla specyfiki Państwa działalności dobrowolne. Inwestycja w OC w TUW PZUW pozwoli zoptymalizować koszty ochrony przed ryzykami, na które jest narażona działalność oraz cieszyć się wsparciem opartym o zasadę wzajemności.

  • Ubezpieczenie obowiązkowe OC podmiotu leczniczego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych chroni placówkę medyczną przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów związanymi z popełnionymi błędami w sztuce medycznej i podobnymi zdarzeniami. Jest przeznaczone zarówno dla dużych szpitali, jak i mniejszych placówek.
Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych może być również rozszerzone o dodatkowy zakres ochrony – np. o szkody wyrządzone personelowi. W TUW PZUW Członkowie mogą liczyć na dostosowanie zakresu i warunków ubezpieczenia do charakteru swojej działalności – Związki Wzajemności Członkowskiej są tworzone starannie – tak, aby łączyły podmioty o podobnych oczekiwaniach i specyfice działania. Dzięki temu każdy z Członków może liczyć na optymalne warunki ochrony ubezpieczeniowej.

  • Obowiązkowe OC podmiotów przeprowadzających eksperyment medyczny

Ubezpieczenie chroni podmiot przeprowadzający eksperyment medyczny przed ryzykiem związanym z wyrządzaniem szkód uczestnikom eksperymentu medycznego lub osobom, których skutki eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność cywilną za szkody podczas prowadzenia eksperymentu medycznego leczniczego oraz eksperymentu medycznego badawczego. Szczegóły zakresu ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów, funduszy i Polityki regionalnej z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny (Dz.U.2020 poz. 2412).

  • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest niezbędne również przewoźnikom – firmom, które zajmują się transportem osób i mienia. Odpowiedni zakres ochrony zabezpieczy przewoźnika przed konsekwencjami finansowymi, np. takich zdarzeń jak uszkodzenie czy utrata przewożonego ładunku bądź wypadki komunikacyjne, w których ucierpieli pasażerowie.

Ubezpieczenie OC stworzone z myślą o przedsiębiorcach może być w TUW PZUW dostosowane również do potrzeb Członków prowadzących działalność w innych branżach. Bliższe informacje o tym typie ubezpieczenia uzyskają Państwo, zapoznając się z przedstawioną powyżej dokumentacją.

Dokumenty do pobrania (OWU)

Dokumenty do pobrania (UDU)

Back To Top