Oferta ubezpieczeń majątkowych w TUW PZUW

Majątek należący do firmy jest narażony na różnego rodzaju ryzyka. Wypadki losowe, takie jak pożary czy zalania, działanie czynników naturalnych, awarie, a także kradzieże czy uszkodzenie przez osoby trzecie – to wszystko może narazić przedsiębiorstwo na straty finansowe. Ochronę szytą na miarę zapewnią Państwu ubezpieczenia majątkowe oferowane przez TUW PZUW.

Ochrona w zakresie ubezpieczeń majątkowych w TUW PZUW jest udzielana Członkom na zasadach partnerstwa i wzajemności. Oznacza to, że można oczekiwać:

 • warunków ubezpieczenia dopasowanych do specyfiki Państwa potrzeb,
 • korzystnych składek ubezpieczeniowych – z uwagi na partnerski model biznesowy możliwe jest, że ich wysokość zostanie zmniejszona, a nawet, że otrzymają Państwo zwrot części wpłaconej składki (pod warunkiem, że Państwa Związek Wzajemności Członkowskiej wypracuje zysk),
 • stabilnej ochrony ubezpieczeniowej, której niezawodność jest gwarantowana prestiżem i wieloletnią tradycją Grupy PZU oraz nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością TUW PZUW.

W ramach współpracy oferujemy ubezpieczenia majątkowe, które obejmują swoim zakresem m.in. pożar i inne zdarzenia losowe, utratę zysku, ochronę przed konsekwencjami kradzieży z włamaniem i rabunku, uszkodzenie majątku – np. szyb w wyniku stłuczenia. Zachęcamy do poznania wszystkich naszych produktów i dołączenia do grona Członków TUW PZUW.

Ubezpieczenia majątkowe w TUW PZUW – zakres ochrony

Zakres ochrony, jaki oferują ubezpieczenia majątkowe w TUW PZUW jest dopasowywany do potrzeb Członków poszczególnych Związków. Każdy z nich opiera się na zasadzie wzajemnego wsparcia dla podmiotów, które przystąpiły do ubezpieczenia. To przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie ryzykiem oraz optymalizację kosztów ochrony przed ryzykami.

 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Pożary, huragany, powodzie, a nawet zwykłe pęknięcie rury wodociągowej w budynku może narazić na poważne straty majątkowe. Są tym wyższe, im większą wartość miało mienie, które należało do firmy.
Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w TUW PZUW są przeznaczone dla Klientów biznesowych, a ich zakres jest dostosowywany do realnych potrzeb oraz ryzyk Członków.

 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Obejmuje wszelkie ryzyka, na które może być narażone mienie firmy – włącznie z kradzieżą, uszkodzeniem czy awarią. To ubezpieczenie dla wymagających, które zapewni sprawną obsługę w zakresie likwidacji ewentualnej szkody.

 • Ubezpieczenie od utraty zysku

Przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy – gdyby doszło do uszkodzenia / awarii mienia należącego do firmy – byliby narażeni na poważne straty finansowe. Mogą one wynikać m.in. z przerwania procesu produkcji czy opóźnienia realizacji zamówień klientów. Odpowiednio dopasowane ubezpieczenie wykupione w ramach członkostwa w TUW PZUW zagwarantuje ochronę przed takim ryzykiem i – w razie potrzeby – zapewni rekompensatę poniesionych strat.

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Firmowe komputery, zaawansowane urządzenia diagnostyczne (np. w szpitalach czy laboratoriach), profesjonalne narzędzia elektroniczne to sprzęt, którego uszkodzenie lub kradzież może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe i nie tylko. Ubezpieczenie, która obejmie swoim zakresem sprzęt elektroniczny, pozwoli firmie uchronić się przed ryzykiem i szybko naprawić ewentualne szkody.

 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Kradzież z włamaniem, rabunek – ofiarami tych przestępstw padają także przedsiębiorcy. Uszkodzone lub utracone tą drogą mienie oznacza poważne straty finansowe. Zabezpieczcie Państwo firmę przed konsekwencjami kradzieży z włamaniem oraz rabunku – pomoże w tym ubezpieczenie w TUW PZUW.

 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

Szyby w budynkach należących do Państwa firmy są narażone na stłuczenie – m.in. w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przypadkowego uszkodzenia czy też próby włamania do lokalu. Koszt ich naprawy lub wymiany może być poważnym wydatkiem. Efektywną ochronę, która zapobiegnie konieczności inwestowania dużych środków w przywrócenie im właściwego stanu, zapewni Państwu ubezpieczenie w TUW PZUW.

Grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Grupowe ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych skierowane jest do osób, które wytwarzają energię elektryczną we własnym zakresie i jednocześnie są klientami firm energetycznych oraz firm działających na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, współpracujących z TUW PZUW.

Ubezpieczenie chroni instalację przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w następstwie pożaru, zjawisk atmosferycznych, przepięcia lub eksplozji oraz kradzieży z włamaniem, dewastacji i awarii urządzenia. Obejmuje również odpowiedzialność za stratę finansową spowodowaną wystąpieniem przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej wskutek szkody.

Szczegółowy zakres oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

TUW PZUW Moc Słońca

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorstw, których działalność związana jest z wytwarzaniem energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej to jest:

 • firm, które korzystają z własnych instalacji fotowoltaicznych, aby sprzedawać energię elektryczną,
 • firm, które korzystają z własnych instalacji fotowoltaicznych, aby obniżyć koszty energii elektrycznej,
 • firm inwestujących w instalacje fotowoltaiczne, które finansują przedsięwzięcia za pomocą np. leasingu lub kredytu.

Ochroną objęte są nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego szkody materialne powstałe w trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, a także utracony zysk na skutek szkody materialnej objętej zakresem ubezpieczenia. Dodatkowo odpowiadamy za szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

TUW PZUW Siła Wiatru

Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorstw, których działalność związana jest z wytwarzaniem energii elektrycznej pozyskiwanej z elektrowni wiatrowych to jest:

 • firm, które korzystają z własnych elektrowni wiatrowych, aby sprzedawać energię elektryczną,
 • firm, które korzystają z własnych elektrowni wiatrowych, aby obniżyć koszty energii elektrycznej,
 • firm inwestujących w elektrownie wiatrowe, które finansują przedsięwzięcia za pomocą np. leasingu lub kredytu.

Ochroną objęte są nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego szkody materialne powstałe w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej, a także utracony zysk na skutek szkody materialnej objętej zakresem ubezpieczenia. Dodatkowo odpowiadamy za szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.

Grupowe ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów oraz odpowiedzialności cywilnej

Grupowe ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów oraz odpowiedzialności cywilnej skierowane jest do osób, które są klientami Zakładów Energetycznych, współpracujących z TUW PZUW.

Ubezpieczamy ruchomości domowe i stałe elementy znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i będące własnością Ubezpieczonego oraz osób bliskich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz ruchomości domowe będące czasowo w jego posiadaniu (mienie wypożyczone, mienie służbowe).

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego oraz osób bliskich prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Jest to ubezpieczenie na wypadek roszczeń osób trzecich przeciwko ubezpieczonemu, gdy wskutek wykonywania czynności życia prywatnego wyrządził szkodę, którą jest zobowiązany naprawić.

Szczegółowy zakres oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów oraz odpowiedzialności cywilnej.

Grupowe ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty dla posiadacza i użytkowników kart płatniczych oraz grupowe ubezpieczenie utraty wskutek rabunku gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS dla posiadaczy i użytkowników kart płatniczych oraz ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty dla Banku oferowane jest do Banków współpracujących z TUW PZUW

Przedmiotem ubezpieczenia są poniższe ryzyka:

 • ryzyko nieuprawnionego użycia karty dla posiadaczy i użytkowników kart płatniczych, ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS dla posiadaczy i użytkowników kart płatniczych oraz ryzyko nieuprawnionego użycia kart płatniczych dla Banku

Okres ubezpieczenia w stosunku do każdego Ubezpieczonego wynosi 12 miesięcy.

Podstawą odpowiedzialności jest Ustawa o  elektronicznych instrumentach płatniczych  Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385.

Szczegółowy zakres oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia nieuprawnionego użycia karty dla posiadacza i użytkowników kart płatniczych, Ogólnych warunkach ubezpieczenia nieuprawnionego użycia karty dla Banku, Ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia utraty wskutek rabunku gotówki pobranej z bankomatu albo terminala POS dla posiadaczy i użytkowników kart płatniczych.

Dokumenty do pobrania (OWU)

Dokumenty do pobrania (UDU)

Back To Top