Oferta ubezpieczeń dla instytucji kościelnych w TUW PZUW

TUW PZUW zapewnia stabilną ochronę ubezpieczeniową opartą na zasadzie wzajemności, partnerskie warunki współpracy oraz warunki ubezpieczenia dostosowane do specyfiki działalności instytucji kościelnych. Dla członków z sektora podmiotów kościelnych powołany został Związek Wzajemności Członkowskiej Św. Antoni.

Program ubezpieczeniowy dedykowany jest dla diecezji, zakonów, stowarzyszeń, fundacji, placówek opiekuńczych i wychowawczych, Caritas oraz innych instytucji kościelnych.

Oferta obejmuje w szerokim zakresie:

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu,
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w tym OC w życiu prywatnym,
 • oraz opcjonalnie – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Instytucja przystępująca do ZWC Św. Antoni otrzymuje:

 • optymalne i jednolite warunki ubezpieczenia dla wszystkich Członków Związku,
 • atrakcyjne składki,
 • racjonalne zarządzanie ryzykiem i rzeczywisty wpływ na warunki ochrony ubezpieczeniowej,
 • możliwość wprowadzenia mechanizmów kontroli poziomu szkodowości oraz działania prewencyjne,
 • zastosowanie systemu zwrotów lub dopłat składek w zależności od uzyskanego wyniku technicznego związku,
 • elastyczny i efektywny proces likwidacji szkód.

Zakres oferty

 • Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych – przedmiotem ubezpieczenia jest mienie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością, stanowiące własność ubezpieczonego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia bezpośrednio wskutek pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego i wielu innych ryzyk. Zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o ryzyko wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i wandalizmu – zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu. Ubezpieczenie pokrywa również koszty naprawy zabezpieczeń, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dokonania lub usiłowania kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia – zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) przedmiotów ubezpieczenia, którymi są m.in.: szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, neony, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia, w szczególności za szkody powstałe w związku z organizacją i prowadzeniem wszelkich uroczystości lub obrzędów związanych z wykonywaniem kultu religijnego a także szkody powstałe w związku z posiadaniem oraz zarządzaniem ubezpieczonym mieniem w tym kościołami i cmentarzami. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym osób duchownych i konsekrowanych.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadku ubezpieczeniowego lub sam fakt wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby duchowne w tym księża diecezjalni, członkowie wspólnot zakonnych i żeńskich a także osoby świeckie wykonujące prace na rzecz Kościoła.

Zapraszamy do kontaktu:
Ewa Macińska – tel.: 785 878 323, ewa.macinska@tuwpzuw.pl
Roman Mitoraj – tel.: 517 920 632, roman.mitoraj@tuwpzuw.pl

Back To Top