Strategia TUW PZUW określa ścieżkę dalszego intensywnego rozwoju Towarzystwa na najbliższe lata. Realizacja strategii będzie również stanowić istotny wkład w osiągnięcie strategicznych celów Grupy PZU.

Strategię na lata 2021 – 2024 będziemy realizować w myśl misji Ubezpieczenia wzajemne – więcej wspólnych korzyści, a nasze kluczowe cele to:

 

Nasze ambicje odzwierciedlone są w czterech filarach: Nowa sprzedaż, Zasada wzajemności, Nowy model działania oraz Działamy z pasją.

Nowa sprzedaż

Do 2024 r. chcemy osiągnąć wzrost przypisu składki powyżej 1 mld zł rocznie oraz zwiększyć liczbę Klientów o 85%. W jeszcze większym stopniu odpowiemy na ich potrzeby oraz wprowadzimy nowe produkty. Rozszerzymy ofertę o pionierskie rozwiązania, w szczególności dla branż o wymagającym ryzyku ubezpieczeniowym.

Jednocześnie zapewnimy bezpieczeństwo kapitałowe dla rosnącej skali biznesu – utrzymamy wskaźnik wypłacalności Solvency II na poziomie powyżej 160%.

Planując dalszy intensywny rozwój TUW PZUW, nie zapominamy o planach transformacji energetycznej kraju, zarówno w działalności ubezpieczeniowej, jak i operacyjnej naszego Towarzystwa. Tak jak Grupa PZU, również i my wyznaczyliśmy sobie ambitne cele związane z polityką ESG. Chcemy wpierać naszych partnerów biznesowych w transformacji energetycznej, m.in. poprzez usługi oferowane w obszarach farm wiatrowych, fotowoltaicznych, czy biogazowni. Rozwijamy nasze kompetencje w tworzeniu ubezpieczeń nowych technologii, wspierających produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie aktywnie działamy na rzecz zapewnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dla naszych Klientów z sektora wysokoemisyjnego, wciąż stanowiącego ważną gałąź gospodarki energetycznej naszego kraju.

Zasada wzajemności

Naszą wizją jest upowszechnienie idei ubezpieczeń wzajemnych i przywrócenie ich rangi w Polsce. Chcemy utrzymać pozycje lidera rynku ubezpieczeń wzajemnych i wykorzystać naszą pozycję do popularyzowania idei wzajemności. Jednocześnie aktywizujemy naszych Klientów do wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Ubezpieczenia wzajemne zmieniają charakter relacji między ubezpieczonym, a ubezpieczającym. Umowy ubezpieczenia nabierają bardziej osobistego i transparentnego charakteru, a Członkowie TUW PZUW stają się partnerami działającymi dla wspólnej sprawy. Zasada wzajemności to dzielenie się ryzykiem, co gwarantuje Klientowi lepsze warunki ubezpieczenia. Dlatego naszym celem na najbliższe lata jest zwiększenie liczby Klientów, którzy ubezpieczają się u nas w formule pełnej wzajemności o blisko 80%.

Nowy model działania

Stawiamy na wysoką efektywność operacyjną i kosztową. Osiągniemy to korzystając z nowych technologii oraz dostosowując narzędzia do potrzeb zwiększającego się biznesu i zmieniających się regulacji.

Działamy z pasją

Budujemy z naszymi Klientami wieloletnie relacje, bazujące na partnerstwie i profesjonalizmie. W ten sposób chcemy stale zwiększać ich poziom satysfakcji.

Kompetencje rozwijamy poprzez ciągłe doskonalenie i współpracę ze środowiskiem naukowym.

Bardzo doceniamy wysoki poziom zaangażowania i satysfakcji naszych pracowników, którego utrzymanie jest jednym z celów naszej Strategii. Mamy świadomość, że realizacja strategicznych celów nie będzie możliwa bez profesjonalnego i zaangażowanego zespołu. Chcemy aby nasi pracownicy mogli się realizować i rozwijać w atrakcyjnym miejscu pracy.

Wraz z pracownikami zdefiniowaliśmy wspólnie wartości, którymi kierujemy się na co dzień, tj. Partnerstwo, Odpowiedzialność, Profesjonalizm i Zaangażowanie. Wierzymy, że działanie według tych zasad przyczyni się do realizacji Strategii, a także do umocnienia pozycji TUW PZUW oraz całej Grupy PZU.

TUW PZUW uzupełnia ofertę Grupy PZU

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych łączy tradycję i nowoczesność. Nawiązuje do pierwszych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych powstałych w XIX wieku na ziemiach polskich i jest kontynuatorem funkcjonującego w II Rzeczypospolitej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Idea ubezpieczeń wzajemnych opiera się na solidarności i współpracy. TUW PZUW nadał jej nowy i nowoczesny wymiar, odpowiadający na wyzwania współczesności. W ciągu niespełna pięciu lat stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce.

TUW PZUW należy do kluczowych podmiotów Grupy PZU. Uzupełnia ofertę Grupy PZU o atrakcyjne ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych oparte na zasadzie wzajemności.

Formuła wzajemności pozwala na oferowanie elastycznej ochrony ubezpieczeniowej, która jest ściśle dopasowana do potrzeb ubezpieczonych. TUW PZUW posiada ambicje by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby Klientów oraz stoi przed nim perspektywa dalszego dynamicznego rozwoju – do czego ma się przysłużyć Strategia na lata 2021-2024.

Małgorzata Sadurska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej TUW PZUW
Rafał Kiliński - Prezes Zarządu TUW PZUW

Więcej wspólnych korzyści

Zaufało nam już prawie pół tysiąca klientów korporacyjnych, w tym podmioty gospodarcze, medyczne, samorządy i instytucje administracji publicznej, a także uczelnie i instytucje kościelne. Wśród nich są największe firmy w Polsce, cenione szpitale, duże samorządy i diecezje. Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na świecie. Zdobyliśmy prawie jedną trzecią rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i wyznaczamy rynkowe trendy. Będziemy dalej dynamicznie się rozwijać – rozumiejąc potrzeby i oczekiwania naszych klientów, potrafimy skutecznie na nie odpowiadać.

Wprowadzamy nowe produkty, wspieramy innowacje i rozszerzamy naszą ofertę o pionierskie rozwiązania. Szytą na miarę korzystną ofertę łączymy z ubezpieczeniowym bezpieczeństwem.

Stawiamy na efektywność operacyjną i kosztową dostosowując narzędzia do potrzeb zwiększającego się biznesu, zmieniających się regulacji i oczekiwań Klientów.

Realizacja celów będzie możliwa dzięki naszym pracownikom tworzącym TUW PZUW, dlatego będziemy dążyć do utrzymania wysokiej satysfakcji z pracy tworząc jeszcze bardziej atrakcyjne miejsce pracy.

Jak zmierzymy sukces?

Mamy nie tylko jasno wyznaczone kierunki działania, ale także wskaźniki, które pozwolą zmierzyć nasz sukces.

Back To Top