Aktualności

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej

Zgodnie z art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ujawnia treść Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Do Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej dołączona jest Opinia niezależnego biegłego rewidenta.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych oświadcza o braku toczących się postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844), z udziałem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 maja 2018 r. ulegnie zmianie adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, z dotychczasowego: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa” na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż numery telefonów oraz adresy e-mail nie ulegają zmianie.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych dokumentach.