Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. i za rok zakończony tego dnia wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.)) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ujawnia treść Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej.

Do Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej dołączona jest Opinia niezależnego biegłego rewidenta.

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 288 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 381 z późn. zm.)) Zarząd TUW PZUW informuje, że w 2018 roku toczyły się 2 postępowania pozasądowe z udziałem TUW PZUW*, o których mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2038 z późn. zm.)).
* wg daty doręczenia TUW PZUW zawiadomienia o wszczęciu postępowania.

Back To Top