Aktualności

Podwyższenie Kapitału Zakladowego

W dniu 22 lipca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa do kwoty 324.900.000 zł w drodze ustanowienia 3.000.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Wszystkie udziały zostały objęte przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2018 r. Towarzystwo zmieniło zapisy postanowień końcowych ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie skarg, reklamacji i skierowania sprawy do sądu.

Cała treść nowych postanowień znajduje się tutaj.