Zgłoszenie szkody

Zgłoszenia szkód i roszczeń należy dokonywać telefonicznie: 801 159 159 lub mailem: szkody@tuwpzuw.pl

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody

Dokumenty wymagane do zgłoszenia szkody na pojeździe:

  • oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia spisane np. na druku Wspólnego oświadczania o zdarzeniu drogowym, ewentualnie wszelką inną dokumentację przebiegu wypadku np. informacja z Policji potwierdzająca zdarzenie,
  • prawo jazdy kierowcy pojazdu,
  • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • w przypadku kradzieży pojazdu: potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na Policję, kartę pojazdu oraz wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu,
  • w przypadku szkody osobowej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą leczenia po wypadku (ewentualnie z leczenia przed wypadkiem).

Dokumenty do pobrania:

Zbycie/Nabycie pojazdu

Zmianę właściciela pojazdu należy zgłosić na adres mailowy:

komunikacja@tuwpzuw.pl

W korespondencji wymagane jest załączenie kopii (skanu lub zdjęcia) dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu np. umowa kupna – sprzedaży, faktura, oświadczenie o sprzedaży.

Pamiętaj, aby na dokumencie były wpisane niezbędne dane tj.:

  • data sprzedaży
  • pełne dane zbywcy imię i nazwisko/nazwa firmy; adres zamieszkania/siedziby; PESEL/REGON)
  • pełne dane nabywcy (imię i nazwisko/nazwa firmy; adres zamieszkania/siedziby; PESEL/REGON)
  • dane pojazdu.

Informacja o roszczeniu z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Uprzejmie informujemy, że poszkodowanemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 roku: „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy miedzy wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”. Poszkodowany w ramach realizacji uprawnień wynikających z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ma możliwość zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, w związku ze szkodą w tym pojeździe. Każde zgłoszone przez poszkodowanego roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej jest rozpatrywane indywidualnie. Celem roszczenia o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu jest ustalenie ewentualnej straty za szkodę w pojeździe i jej wysokości, tak aby odszkodowanie rekompensowało uszczerbek majątkowy powstały w związku ze szkodą w pojeździe jak najpełniej. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania uwzględnienia się m.in. rozmiar i rodzaj uszkodzeń pojazdu, jego stan techniczny przez wypadkiem oraz jakość wykonanej naprawy pojazdu. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11), w przypadku gdy naprawa powypadkowa pojazdu prowadziłaby do wzrostu wartości rynkowej pojazdu, odszkodowanie obejmujące celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu, może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Dokumenty do pobrania:

Back To Top