Szczegóły

02 czerwca 2023

Unikalne i kompleksowe rozwiązanie dla szpitali

Im większa troska o bezpieczeństwo pacjentów, tym większe korzyści dla szpitali: mniej niepożądanych zdarzeń i związanych z nimi roszczeń oraz niższa składka ubezpieczeniowa. Temu służy projekt Szpital 360 opracowany przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Była o nim mowa na konferencji „Jakość i lean w medycynie”, w której uczestniczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Według szefa resortu zdrowia pomiar skuteczności leczenia, badanie doświadczeń pacjenta oraz wdrażanie zarządzania procesowego to wyzwania jakościowe stojące przed podmiotami leczniczymi w Polsce. Jedną z odpowiedzi na te wyzwania jest projekt Szpital 360 wprowadzany przez TUW PZUW we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

– To unikalne i kompleksowe rozwiązanie. Jest dopełnieniem usług, które świadczymy szpitalom jako ubezpieczyciel – mówił na konferencji dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów Medycznych TUW PZUW Leszek Kuziemski. Celem projektu Szpital 360 jego to, aby przewidywać niepożądane zdarzenia i im zapobiegać, a jeśli już wystąpią – to wyciągać z nich konstruktywne wnioski.

Diagnozie potencjalnych problemów i zagrożeń służą wizytacje podmiotów leczniczych. – Prowadzi je zespół lekarzy z dużym doświadczeniem medycznym i ubezpieczeniowym. Wizytacje pozwalają prześledzić procedury i organizację podmiotu leczniczego. Po każdej wizytacji opracowujemy rekomendacje. To punkt wyjścia do dalszych działań profilaktycznych – mówił dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Medycznym TUW PZUW Piotr Daniluk.

Należą do nich bezpłatne szkolenia, których zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji personelu i poprawa jakości opieki zdrowotnej. Szkolenia dotyczą też takich kwestii, jak właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej czy pozyskiwanie zgody pacjentów na zabiegi operacyjne. – W zeszłym roku przeszkoliliśmy aż 4800 osób – zaznaczył dyrektor Kuziemski.

Nowatorskim elementem projektu Szpital 360 są badania opinii pacjentów. Treść ankiet przygotowuje powołany przez Radę Naukową TUW PZUW zespół z udziałem przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta.

– Pytania mają dotyczyć m.in. tego, jak był zorganizowany pobyt w szpitali, czy pacjent był angażowany w proces diagnostyczno-terapeutyczny, czy informacje przekazywane przez zespół pielęgniarski i lekarski były dla niego zrozumiałe. Chcemy pytać pacjentów o ich opinie nie tak, jak dziś w szpitalu, tylko po wypisie, gdy pacjent jest już w domu. Zależy nam, aby zapewnić ankietowanym absolutną anonimowość i dzięki temu zagwarantować maksymalną wiarygodność badań – opowiadał dyrektor Daniluk.

Badania mają być prowadzone na bieżąco, a ich wyniki mają służyć podejmowaniu ewentualnych działań naprawczych, np. w postaci dodatkowych szkoleń dla personelu medycznego albo zmian w organizacji podmiotu leczniczego. To założenia zbieżne z intencjami systemowych rozwiązań, o których mówił na konferencji minister zdrowia.

W spotkaniu wzięło udział prawie 150 dyrektorów i menedżerów szpitali, naukowców, lekarzy i innych przedstawicieli środowiska medycznego. Konferencję zorganizowała firma brokerska Mentor i spółka Lean w Medycynie.

Zamknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.